با حضور سعید محمد به انجام رسید؛ رونمایی از طرح ساماندهی و طراحی شهری نوار ساحلی جزیره کیش