سعید محمد در جمع کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور مطرح کرد: مناطق آزاد الگویی برای اقتصاد بدون نفت / Subzone طرح جدید توسط دبیرخانه شورایعالی