نماینده ویژه رییس جمهور در جلسه شورای اداری گیلان غرب: آثار توسعه نیافتگی ناشی از جنگ تحمیلی همچنان در گیلانغرب مشهود است