با حکم سعید محمد؛ مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین معرفی شد