سعید محمد: صراحت قانون در ایجاد زیرساخت توسط دولت و لزوم همراهی مجلس