سفر سعید محمد نماینده ویژه ریيس جمهور به شهرستان بانه