مدیرعامل ارس در جلسه شورای اداری شهرستان خدافرین؛ مهم‌ترین برنامه پیش رویم، ایجاد توسعه‌ی همه‌جانبه و متوازن در تمامی زون های ارس است