با حضور سعید محمد؛ موزه باستان شناسی خداآفرین افتتاح شد