مشاور رئیس جمهور در نشست مسئولین و نخبگان پلدشت: زیرساخت های سرمایه گذاری در بزرگترین منطقه آزاد جهان در حال آماده سازی است