همزمان با سفر رئیس چمهور به آذربایچان غربی؛ مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد وارد فرودگاه منطقه آزاد ماکو شد