مشاور رييس جمهور؛ سند حدنگار جزایر کیش مانع از زمین خواری افراد سود جو می شود