با حضور مشاور رئیس جمهور؛ ده هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماکو کلنگ زنی شد