باحضور مشاور رئیس جمهور: 2 طرح عمرانی و زیرساختی در منطقه آزاد ماکو به بهره برداری رسید