مشاور رئیس جمهور؛ منطقه آزاد چابهار برای احداث بیمارستان 540 تختخوابی آمادگی دارد