بازدید مشاور رییس جمهور از منطقه ویژه اقتصادی پیام