با حضور مشاور رییس جمهور؛ سند حدنگار جزایر كيش رونمایی می شود