در نشست مشاور رييس جمهور با علمای شیعه و اهل تسنن جزیره قشم مطرح شد؛ ویلاهای منتسب به ریاست جمهوری برای تامین زیرساخت های جزیره به فروش می رسد