مشاور رییس جمهور؛ منطقه آزاد فرودگاه امام (ره) یکی از ظرفیت های مهم اقتصاد کشور محسوب می شود